Новини

Нова версия на Microinvest ТРЗ и ЛС Pro 2.00.014 от 29.09.2015 г
• Съгласно промяна на утвърдените образци от Министъра на финансите, в сила от 17.09.2015 г., са актуализирани следните документи:
• Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ;
• Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ;
• Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за доходи от извънтрудови правоотношения.
• Добавена е функция за автоматично изпращане на Фиш за заплата по имейл адрес на всеки от работниците/служителите;
• Добавена е възможност за ограничаване на правата на потребителите на база отдели във фирмата, меню Редакция → Лични картони;
• Добавена е възможност за ограничаване на достъпа на групи от потребители до бутоните за прелистване на Лични картони, меню Редакция → Администриране → Потребители;
• Добавена е възможност за организация и автоматична работа с лични картони при лица членове на изборна комисия:
• Добавен е режим Член на избирателна комисия по Изборния кодекс в Данни за заплата на Личен картон;
• Включената отметка автоматично отбелязва Вид осигурен 71 в Декларация обр. 1.
• Добавена е бланка Заявление за избор за промяна на осигуряване от ДЗПО в УПФ във фонд Пенсии на ДОО в Личен картон → Документи;
• Въведена е промяна към улеснение на работата с меню Експорт на уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ - по подразбиране всички назначения са изключени от списъка с избрани лица;
• Направена е промяна в името на назначение Договор по чл. 114 от КТ (старо Договор до 5 работни дни или 40 часа по смисъла на КСО), както и всички едноименни отнасящи за него променливи, меню Личен картон → Данни за заплата;
• Въведена е оптимизация в Данни за заплата на Лични картони с назначение Трудов договор при режим на сумирано изчисляване на работното време - перо Основно възнаграждение е въведено като променлива по подразбиране;
• Въведени са автоматизации при начина на работа с трудови договори по чл. 114а от КТ:
• При този тип назначение полета Трудов и Професионален стаж са неактивни, секция Данни за назначение на Личен картон;
• Поле Платен годишен отпуск е неактивно, секция Данни за назначение на Личен картон;
• Лицата, назначени на това основание, са изключени от списъка с работници за избор при генериране на УП2 и УП3;
• Деактивирана е функция по автоматично изчисляване на Обезщетение по чл. 224 от КТ за лицата назначени по чл. 114а от КТ;
• Добавени са полета с данни за ЕИК на осигурител, дата и номер на договор на лицето, в бланките от раздел документи при напускане от секция Документи на Личен картон;
• Добавени са Бързи команди за Изпълнение и Изчистване на филтъра в меню Мениджър на потребителските справки;
• Направена е оптимизация в начина на изчисляване на Оставащ платен годишен отпуск в Информация за отсъствия при промяна на период на отсъствие чрез меню Корекция за минал период;
• Направена е промяна в начина на отбелязване на режими: за настройка на типа предприятие, при въвеждане на данни за фирмата (меню Редакция → Администриране → Моята фирма); Болничен с продължение, при въвеждане на период на временна неработоспособност. Фокусът за маркиране е съсредоточен върху клетката за включване на вида болничен;
• Направена е оптимизация в начина на форматиране на някои документи, включени в секция Документи на Личен картон;
• Направена е оптимизация в начина на попълване на данни за УП2 и УП3;
• Направена е оптимизация в начина на попълване на Приложение 15 към чл. 3 от НИИПОПДОО при наличие на преназначаване и сключване на нов договор в месеца с едно лице;
• Премахнати са банкови сметки на ТД на НАП офис Студентска поради закриване на клона, в меню Редакция → Администриране → Моята фирма → ТД на НАП;
• Премахнати са закрити кодове от номенклатура НКПД за 2015 г.